เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
10297   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566
ภาพกิจกรรม ทต.กุดกว้าง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว...
  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว...
 • บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว...
  บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว...
 • นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ย...
  นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ย...
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ...
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ...
 • การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายก...
  การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายก...
 • ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์...
  ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์...
 • เทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องใ...
  เทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องใ...
 • เจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.กุดกว้าง ซ่อมแ...
  เจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.กุดกว้าง ซ่อมแ...
 • สรุปผลการแข่งขันพายเรือ 4 ฝีพาย (ชาย)...
  สรุปผลการแข่งขันพายเรือ 4 ฝีพาย (ชาย)...
 • โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
 • โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
 • การประชุมบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุด...
  การประชุมบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุด...
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ...
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ...
 • ลอยกระทง 2566
  ลอยกระทง 2566
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช...
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช...
 • นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบ...
  นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล นายกเทศมนตรีตำบ...
 • นายกฯกุดกว้าง ออกตรวจสอบความเสียหาย ถ...
  นายกฯกุดกว้าง ออกตรวจสอบความเสียหาย ถ...
 • ภารกิจร่วมกับชุมชนของ นายกเทศมนตรีตำบ...
  ภารกิจร่วมกับชุมชนของ นายกเทศมนตรีตำบ...
นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร
นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร
ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง
081-2615265
นายเตียง โอดพิมพ์
นายเตียง โอดพิมพ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง
093-1132024

โครงการส่งเสริมวันกตัญญูผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2567
โครงการส่งเสริมวันกตัญญูผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2567
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงออกส่งน้ำช่วยเหลือประชาชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกุดกว้าง นำรถดับเพลิงออกส่งน้ำช่วยเหลือประชาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งวัด ของที่พักสงฆ์ป่าพัทธ...
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งวัด ของที่พักสงฆ์ป่าพัทธ...
การจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2567
การจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลกุดกว้าง

หมู่ 7 ถนนมะลิวัลย์ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210
043-296358 043-296358 saraban@kudkwang.go.th

Q&A
098-8635398
081-2615265
043-296358
facebook Q&A
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดกว้าง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดกว้าง
โทร.043-296358

จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องเจาะพื้นคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2567
ซื้อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน(สายฝายห้วยกอกสาธารณะประโยชน์) บ้านหนองไผ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2567
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการส่งเสริมวันกตัญญูต่อผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกุดกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัดระยะล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายบ่อขยะ บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 11 - บ้านหนองโก หมู่ที่ 7) บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook เทศบาลตำบลกุดกว้าง
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงการคลัง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมทางหลวง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมสรรพากร
 • กรมบัญชีกลาง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมจัดหางาน
 • โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธ.ออมสิน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • โยธาไทย
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ