เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
68   คน
สถิติทั้งหมด
9250   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566
ภาพกิจกรรม ทต.กุดกว้าง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก...
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก...
 • โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพ...
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพ...
 • โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพ...
  โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพ...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว...
  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลกุดกว...
 • บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว...
  บรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลกุดกว...
 • นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ย...
  นายกฯ ร่วมรับฟังการประชุมประชาคมเกี่ย...
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ...
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ...
 • การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายก...
  การแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายก...
 • ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์...
  ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์...
 • เทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องใ...
  เทศบาลตำบลกุดกว้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องใ...
 • เจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.กุดกว้าง ซ่อมแ...
  เจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.กุดกว้าง ซ่อมแ...
 • สรุปผลการแข่งขันพายเรือ 4 ฝีพาย (ชาย)...
  สรุปผลการแข่งขันพายเรือ 4 ฝีพาย (ชาย)...
 • โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
 • โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงตำบลกุด...
 • การประชุมบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุด...
  การประชุมบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลกุด...
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ...
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ...
 • ลอยกระทง 2566
  ลอยกระทง 2566
 • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช...
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช...
นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร
นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร
ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง
081-2615265
นายเตียง โอดพิมพ์
นายเตียง โอดพิมพ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง
093-1132024

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด/โรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด/โรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ
โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดกว้าง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2567
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลกุดกว้าง พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลกุดกว้าง

หมู่ 7 ถนนมะลิวัลย์ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210
043-296358 043-296358 saraban@kudkwang.go.th

Q&A
098-8635398
081-2615265
043-296358
facebook Q&A
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดกว้าง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดกว้าง
โทร.043-296358

ซื้อจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ขธ 57 ขอนแก่น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2567
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำราญหินลาด ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2567
จ้าง- ถอดย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง - ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทั้ง 2 เครื่องให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ ทั่วไป ( 23 ก.ค. 67 ) ขก 0023.3/19907
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook เทศบาลตำบลกุดกว้าง
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงบประมาณ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • โยธาไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมสรรพากร
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4