เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
10297   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566

กองการศึกษา

นายอาคม จันทเขต
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
089-2836057
นายณัฏฐนันท์ พิมพาศรี
นักวิชาการศึกษา
นางนิศรา มะนาวนอก
ครู ศพด.กุดกว้าง
นางมณีวรรณ ศิริขันธ์
ครู ศพด.กุดกว้าง
นางประนมไพร ท้าวโสม
ครู ศพด.ขนวนนคร
นางละอองดาว สุนทรแต
ครู ศพด.บะยาวโนนฟันเรือ
นางสาวกรองแก้ว คำเวียง
ครู ศพด.สำราญหินลาด
นางอรทัย ปัญญาสิม
ครู ศพด.วัดจุมพล
นางสาวรัชณีกร ห่อคนดี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวลพัทร์ลดาภร แผ่นสุวรรณ์
ผู้ดูเเลเด็ก ศพด.ขนวนนคร
นางสาวสายฝน แสนเศษ
ผู้ดูเเลเด็ก ศพด.บะยาวโนนฟันเรือ
นางตรีนวลนุช พลมั่น
ผู้ดูเเลเด็ก ศพด.สำราญหินลาด