เทศบาลตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.kudkwang.go.th
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายชัยวัฒน์ รัตนคำมูล
นายกเทศมนตรีตำบลกุดกว้าง
098-8635398
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
10297   คน
เริ่มนับวันที่ 26 ตุลาคม 2566

สำนักปลัดเทศบาล

นายเชิดศักดิ์ ดวงไข่ษร
ปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง
081-2615265
นายอาคม จันทเขต
รองปลัดเทศบาลตำบลกุดกว้าง
089-2836057
นางสาวอารีพร อรุณศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรอยโก้ สุดตะนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวภัณฑิรา เภาบาง
นักจัดการงานทั่วไป
นายจักรพงศ์ เตชะนอก
นิติกร
นายสุราช อินทรโก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ตำแหน่งว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศาสตรา เพิ่มยินดี
คนงานเครื่องสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)
นายพิภพ เสรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นายกรานต์ โนนสุวรรณ
ผู้ช่วยนิติกร
นางปัทมา เเสนใหม่
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายชาญวิทย์ ทองจันทร์
พนักงานตกแต่งสวน(ทักษะ)
นางหทัยทิพย์ ชาติศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวศุภักษร พรมพั้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางปราณี อุ่งช้าง
คนงานเครื่องสูบน้ำ(ทักษะ)
นายอิศเรศ ปรีดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางทัศนีย์ เเสงกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมณี ศิลาปา
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
นายทองคูณ สารการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายธวัชชัย เป๊ะชาญ
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นางสาวศิริพร แก่นจันทร์
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายนำโชค บุดดาหลู่
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายสราวุธ มูลมุลี
พนักงนขับรถยนต์(ทั่วไป)
นายบุญน้อม ทีดี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายศราวุธ ภาโนชิต
พนักงานดับเพลิง
นายถวิล หวานจิตร์
คนงานประจำรถขยะ
นายอุดม กองพา
คนงานประจำรถขยะ
นายทักษิณ ลุงโชติ
คนงานประจำรถขยะ